modyfikacja 30.03.2023 10:29 | odsłon 5357

Deklaracja dostępności Zintegrowany System Zarządzania Miastem i Oświatą


Urząd Miasta Tarnobrzega zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zintegrowany System Zarządzania Miastem i Oświatą.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Łącza pomijające na stronach mogą być niedostępne dla użytkowników klawiatury.
 • Z witryny można korzystać za pomocą czytnika ekranu, ale niektóre powtarzające się treści mogą rozpraszać uwagę użytkowników.
 • Niektóre teksty alternatywne obrazów nie przekazują ich treści.
 • Cele niektórych łączy umożliwiających pobieranie dokumentów są niejasne
 • Pewne elementy strony wymagają zmiany kontrastu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Kamysz-Turbak.
 • E-mail: bi@um.tarnobrzeg.pl
 • Telefon: +48 15 818 15 15

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Tarnobrzega
 • Adres: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32
 • E-mail: um@um.tarnobrzeg.pl
 • Telefon: +48 15 818 15 70

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Biura Urzędu Miasta Tarnobrzega znajdują się w czterech budynkach:

 • przy ul. Kościuszki 32
 • przy ul. Mickiewicza 7
 • przy ul. Kościuszki 30
 • Straż Miejska przy ul. Mickiewicza 7A

Budynki i biura Urzędu są dostosowywane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Aktualnie:

 • przed każdym budynkiem wyznaczono jedno lub więcej miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami,
 • do budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • wejścia do budynków nie są zabezpieczone bramkami,
 • przy wejściach nie ma systemu naprowadzania, nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynkach nie ma oznaczeń dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek: Urząd Miasta ul. Kościuszki 32

 • Do wejścia prowadzą schody. Nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich, ale jest winda dostępna dla osób na wózkach.
 • Osoby na wózkach mogą się poruszać po korytarzach i mają dostęp do pomieszczeń na parterze oraz na piętrach budynku.
 • Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek: Urząd Miasta ul. Mickiewicza 7

 • Do wejścia od ul. Mickiewicza prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach.
 • W budynku jest winda do poziomu parteru i I piętra. Znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.
 • Osoby na wózkach mogą się poruszać po korytarzach i mają dostęp do pomieszczeń na parterze.
Uwaga: Można również umówić spotkanie w Biurze Obsługi Interesanta, do którego dostęp dla osób z niepełnosprawnościami jest zapewniony.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.
 • Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek: Urząd Miasta ul. Kościuszki 30

 • Do wejścia głównego od ul. Kościuszki prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach.
 • Osoby na wózkach mogą się poruszać po korytarzach i mają dostęp do pomieszczeń na parterze.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.
 • Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek: Straż Miejska ul. Mickiewicza 7A

 • Do wejścia głównego od ul. Mickiewicza prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach.
 • Osoby na wózkach mogą się poruszać po korytarzach i mają dostęp do pomieszczeń na parterze.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w budynku obok – odległość 25 m.
 • Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze